Szkolenie na wymianę butli – w Polsce jest obowiązkowe!

Wymiana butli propan-butan nie może być wykonywana przez amatora. Zgodnie z polskim prawem konieczne jest uzyskanie stosownych uprawnień państwowych w tym zakresie. Przepisy jednoznacznie mówią, iż nawet domowa butla propan-butan jest urządzeniem gazowym, a montażem, serwisem i eksploatacją urządzeń, instalacji, sieci i innych elementów tego rodzaju mogą zajmować się w Polsce osoby, które ukończyły odpowiednie szkolenia i uzyskały kwalifikacje dla określonych rodzajów i stanowisk pracy.

Zalicza się do nich między innymi: montaż, instalacje, przyłączanie i demontowanie sieci i urządzeń gazowych. Należy także do tego zbioru zadań instalacyjnych lub demontażowych wymiana butli propan-butan. W praktyce życia codziennego oznacza to również, że nie można butli propan-butan wymieniać samodzielnie ani zlecać tego zadania osobom, które nie odbyły szkolenia na wymianę butli.

 Szkolenie na wymianę butli propan-butan 

Szkolenie na wymianę butli propan-butan odbywa się w oparciu o konkretną podstawę prawną, czyli Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 roku, dotyczące szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Zatem szkolenie takie organizują osoby upoważnione przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

To Ministerstwo określa tryb szkolenia, warunki uzyskiwania kwalifikacji, opłatę za uzyskanie świadectwa oraz sam wzór świadectwa ukończenia szkolenia. Szkolenie kończy się egzaminem składanym przed komisją powoływaną przy stowarzyszeniach naukowo-technicznych, a kandydat musi wykazać się odpowiednią wiedzą. Ponadto osoba już wykonujące wymiany butli propan-butan przechodzi w firmie lub innym zakładzie pracy instruktaż stanowiskowy i zobowiązana jest ona do ścisłej współpracy z pracownikiem pionu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie na wymianę butli propan-butan jest jednak obowiązkowe przed podjęciem się jakiejkolwiek wymiany butli, a jego brak w przypadku – chociażby wypadku – grozi złożonymi konsekwencjami prawnymi.