Szkolenie BHP – konieczne jest przeszkolenie kazdego nowego pracownika

Polskie prawo definiuje dwa rodzaje szkoleń BHP — szkolenia wstępne oraz szkolenia okresowe. Pierwsze mają za zadanie wdrożyć pracownika, wskazać zasady bezpieczeństwa i zaznajomić go z zagrożeniami, które są charakterystyczne dla stanowiska jego pracy. Drugie z kolei są formą przypomnienia, odświeżenia wiedzy na temat zagrożeń oraz procedur, które w sytuacjach kryzysowych mogą uratować zdrowie, a niekiedy nawet życie. Szkolenie wstępne jest organizowane jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania obowiązków. Procedura wstępnego szkolenia składa się przede wszystkim z tzw. instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego.

Instruktaż ogólny 

Najprościej rzecz ujmując, to jest to etap szkolenia skupiony głównie na ogólnych aspektach BHP — pracownikowi przedstawia się podstawowe przepisy zawarte w Kodeksie Pracy, wewnętrznych przepisach firmy, a także, co jest bardzo ważne, zasadami udzielania pierwszej pomocy. Kogo obejmuje obowiązek odbycia tego szkolenia? — Każdego nowego pracownika (w tym: studentów-praktykantów, uczniów-praktykantów). Właściwy przebieg instruktażu jest niezwykle istotny, niestety doświadczenie pokazuje, że pracodawcy niekiedy bagatelizują swój obowiązek, przez co same szkolenia są przeprowadzane w sposób niewłaściwy. Zdarza się, że nie odbywają się w ogóle.

Instruktaż stanowiskowy

To bardziej wyspecjalizowana forma szkolenia i dostosowana do specyfiki pracy pracownika. Powinien  odbyć się w miejscu, gdzie pracownik będzie wykonywał swoje obowiązki — pozwoli to na lepsze zapoznanie się z tym miejscem oraz uzyskanie odpowiedzi na ewentualne pytania. Prymarnym założeniem jest uświadomienie pracownikowi wszystkich czekających w miejscu jego pracy zagrożeń, zapoznanie ze sposobami zapobiegania wypadkom oraz metodami prawidłowego wykonywania pracy.

Zadbaj o odpowiednią dokumentację!

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia powinien być poświadczony przez niego na piśmie oraz odnotowany w jego aktach osobowych. To dostateczny dowód na to, że pracownik takie szkolenie odbył, a pracodawca spełnił swój obowiązek.