OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO "GREEN WEST"

Ośrodek Dokształcania Zawodowego „GREEN WEST” Sp. z o.o.Kursy i usługi BHP/PPOŻSzkolenia BHP organizujemy zarówno w systemach otwartych, jak i zamkniętych. W zależności od Państwa preferencji mogą się one odbywać w naszym ośrodku lub przyjmować formę kursu wjazdowego do Waszej siedziby. W zakres naszych usług szkoleniowych wchodzą poniżej zaprezentowane kursy BHP:


Szkolenie wstępne ogólne – dla nowo zatrudnionych pracowników


• instruktaż ogólny - przeznaczony dla nowo przyjętych pracowników, praktykantów, uczniów

Czas trwania 3 godziny po 45 min
Szkolenia okresowe dla poszczególnych grup zawodowych:


Dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Szkolenie przeznaczone dla pracodawców, osób na stanowiskach kierowniczych w: spółkach państwowych i prywatnych, zakładach prywatnych, urzędach, spółdzielniach, służbie zdrowia oraz innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych będących w zakładzie) Pierwsze szkolenie obywa się do 6 miesięcy od podjęcia prac, a następnie do 5 lat.

Czas trwania 16 godzin po 45 min
Dla pracowników inżynieryjno-technicznych


Szkolenie przeznaczone dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, zajmujących się w szczególności: projektowaniem, organizacją produkcji oraz dla konstruktorów, technologów innych osób inżynieryjno - technicznych. Pierwsze szkolenie obywa się do 12 miesięcy od podjęcia prac, a następnie do 5 lat.

Czas 16 godzin po 45 min
Dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp


Szkolenie przeznaczone jest dla:

• pracodawców chcących wykonywać zadania tej służby i posiadających nie więcej niż 10 zatrudnionych pracowników

• pracodawca zatrudnia do 20 pracowników jest zakwalifikowany nie wyższej niż trzeciej kategorii ryzyka

• pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy

• osób wykonujących zadania tej służby bhp zatrudnionych przy innych pracach


Szkolenie powinno odbyć się gdy pracodawca zatrudni pierwszych pracowników, a następne szkolenie do 5 lat dla służb.

Czas 32 godziny po 45 min
Dla pracowników administracyjno-biurowych


Szkolenia BHP przeznaczone dla pracowników administracyjno – biurowych, którzy pracują przy obsłudze monitorów ekranowych, jak równiej pozostałej kadry administracyjnej oraz osób pracujących w placówkach służby zdrowia, szkołach, jednostkach naukowych i badawczych oraz innych placówkach oświatowych. Pierwsze szkolenie odbywa się maksymalnie do 12 miesięcy od podjęcia pracy, następne natomiast do lat 6, a w przypadku kadry nauczycielskiej 5.

Czas 8 godzin po 45 min
Dla pracowników na stanowiskach robotniczych


Dla pracowników na stanowiskach robotniczych szkolenie przeznaczone jest dla pracowników, którzy rozpoczęli pracę na stanowiskach robotniczych. Pierwsze szkolenie obywa się do 12 miesięcy od podjęcia pracy a następnie do 3 lat jeśli pracownik narażony jest na szczególne warunki pracy to co 1 rok.

Czas 8 godzin po 45 min
POZOSTAŁE SZKOLENIAMetodyka prowadzenia szkoleń


Szkolenie przeznaczone jest dla:
• kadry kierowniczej
• mistrzów brygadzistów
• innych osób kierujących pracownikami wynikającego z wymogów prawnych (osoby udzielające instruktażu muszą być przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktarzu)

Celem kursu jest zdobycie kwalifikacji i umiejętności opracowywania programów instruktaży oraz przyjęcie najlepszej metody przekazywania wiedzy w trakcie szkolenia wstępnego.
Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przed lekarskiej


Szkolenie przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych. Celem kursu jest opanowanie wiedzy i umiejętności praktycznego udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Szczególnie polecany firmom oraz instytucjom dbającym o życie i zdrowie swoich pracowników, jak również klientów poprzez sprawne udzielanie pomocy. Program kursu obejmuje część teoretyczną oraz praktyczną z zastosowaniem manekinów do nauki resuscytacji oraz ogólnie dostępnych środków opatrunkowych. Dodatkowo w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej przewidziane są zajęcia praktyczne i teoretyczne z użycia defibrylatora.
Szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej PPOŻ


Szkolenia PPOŻ przeznaczone są dla wszystkich grup zawodowych. Ich celem jest zapoznanie uczestników z zasadami zawartymi w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego danego przedsiębiorstwa oraz przystosowanie ich do działań mogących zapewnić ochronę życia, zdrowia oraz mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub innym niebezpieczeństwem. Szkolenia PPOŻ obejmują również praktyczne zastosowanie podręcznego sprzętu gaśniczego, zasady ewakuacji prowadzone zgodnie ze znakami i tablicami PPOŻ, jak i podstawowe zasady zabezpieczania urządzeń, instalacji oraz budynków. Szkolenia PPOŻ spełniają wymogi zawarte w najnowszej nowelizacji Ustawy Kodeksu Pracy, dotyczącego zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, jak i udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Na życzenie klienta szkolenie PPOŻ może zostać uzupełnione próbną ewakuacją na terenie zakładu pracy, aby zaznajomić uczestników z zasadami postępowania na wypadek pożaru lub aktów terroryzmu. Organizowane przez naszą firmę szkolenia PPOŻ mogą odbywać się na terenie naszego ośrodka lub w siedzibie Państwa firmy. Prowadzone przez doświadczonych specjalistów są gwarancją rzetelnych i zawsze aktualnych informacji.
Postępowanie powypadkowe

Zgodnie z Art. 234. § 1. Kodeksu Pracy

W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom. Ośrodek prowadzi w ramach swojej działalności usługę związaną z prowadzeniem postępowania po wypadkowego w ramach tego postępowania wykonujemy pełna dokumentację związaną z wypadkiem oraz inne dokumenty potrzebne do orzeczenia uszczerbku na zdrowiu przesyłane do ZUS-u
SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE


Ośrodek oferuje szkolenia w zakresie bhp przy pracach związanych z zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Podstawa prawną jest rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15. 07. 2006.r Dz U. Nr. 216 poz. 1824 w sprawie zasad bhp przy zabezpieczaniu usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów. Szkolenie kierowane jest do osób i podmiotów gospodarczych, które zajmują się czynnościami związanymi z zabezpieczaniem i usuwaniem wyrobów z azbestu. Szkoleniu podlegają osoby: Pracodawcy, osoby kierujące pracownikami i pracownicy zaangażowani bezpośrednio tych pracach.
Szkolenia BHP odbywają się w formach:


• szkolenia wstępnego na stanowisku pracy, tzw. instruktaż stanowiskowy – 8 godzin.
• szkolenia okresowego w dziedzinie BHP dla pracodawców oraz osób odpowiadających za kierowanie pracownikami, wykonującymi prace w kontakcie z azbestem – 21, 5 godziny•
• szkolenia okresowego w dziedzinie BHP przeznaczonego dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, wykonujących prace w kontakcie z azbestem - 13.5 godz.•

Kursy BHP mają na celu zaznajomienie poszczególnych grup zawodowych z zagrożeniami dla zdrowia, wynikającymi z narażenia na działanie pyłu azbestowego. Prezentujemy również informacje o dopuszczalnym i faktycznym stężeniu pyłu, doborze właściwych środków ochronnych oraz technologii, a także postępowaniach w przypadku awarii. Świadczone przez naszą firmę usługi BHP to także rzetelne informacje z zakresu przepisów i zasad BHP, które umożliwiają bezpieczne wykonywanie prac związanych z azbestem.

• - Po zdaniu egzaminu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z drukiem MEN.
Przeciwogniowe zabezpieczenie tkanin, dekoracji:


Oferujemy państwu przeciwogniową impregnację tkanin, dekoracji i innych materiałów nie narażonych na zmoczenie.


W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt.KONTAKT

tel. +48 22 478 28 50

tel. 505 481 265

fax. +48 22 478 21 29


e-mail: szkolenia@odz.com.pl

e-mail: sekretariat@odz.com.pl
Copyright 2004-2014 © Green West. Wszelkie prawa zastrzeżone.

www.iconza.com