OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO "GREEN WEST"

Kompleksowa obsługa BHP
Ośrodek Dokształcania Zawodowego "GREEN WEST" Sp. z o.o. oferuje Państwu usługę związaną z powierzeniem wykonywania zadań służby BHP w zakładach pracy – KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BHP
Podstawą prawną jest:


Art. 23711 Kodeksu pracy §2 „Pracodawca w przypadku braku kompetentnych pracowników może powierzyć wykonywanie zadań służby BHP specjalistom z poza zakładu ”. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 246, poz. 2468Ośrodek Dokształcania Zawodowego „GREEN WEST” Sp. z o.o. w ramach kompleksowej obsługi klientów proponuje Państwu obsługę BHP w n/w zakresie:


• Sporządzanie i przedstawianie Dyrektorowi firmy raz w roku ogólnych analiz stanu bhp, zawierających propozycję przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych mających na celu zapobieganie zagrożeniu życia pracowników oraz poprawę warunków pracy.

• Bieżące informowanie Dyrektora firmy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do ich usunięcia.

• Przeprowadzanie kontroli warunków pracy, przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

• Udział w komisji przekazującej do użytkowania nowo wybudowane lub przebudowane obiekty i urządzenia mające wpływ na warunki bhp.

• Udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bhp.

• Udział w opracowywaniu szczegółowych instrukcji dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach pracy.

• Udział w dochodzeniach powypadkowych oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, oraz zachorowań na choroby zawodowe i kontrola realizacji tych wniosków.

• Opracowywanie protokołów powypadkowych z dziedziny bhp.

• Doradztwo w zakresie obowiązujących zasad i przepisów bhp.

• Doradztwo w zakresie obowiązku doboru najwłaściwszych środków ochrony osobistej i zbiorowej na stanowiskach pracy.

• Szkolenie wstępne i okresowe pracowników w zakresie bhp oraz prowadzenie dokumentacji wymaganej przepisami.

• Współpraca z organami P.I.S., P.I.P. oraz laboratoriami analitycznymi i środowiskowymi w zakresie organizowania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia oraz ochrony pracowników przed zagrożeniami.

• Współpraca ze służbą zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich.

• Sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem w zakładzie właściwego stanu bhp.

• Udział w opracowywaniu zasad i norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, środków czystości oraz posiłków i napojów.

• Reprezentowanie firmy przed organami sprawującymi nadzór nad warunkami pracy.

• Wykonanie i uaktualnianie dokumentacji związanej z oceną ryzyka zawodowego.


KONTAKT

tel. +48 22 478 28 50

tel. 505 481 265

fax. +48 22 478 21 29

e-mail: szkolenia@odz.com.pl

e-mail: sekretariat@odz.com.pl
Copyright 2004-2014 © Green West. Wszelkie prawa zastrzeżone.

www.iconza.com