OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO "GREEN WEST"
Kurs ADR


Uprawnienia ADRSZKOLENIE DLA OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPEDYCJĄ I MAGAZYNOWANIEM SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH.

Szkolenie trwa 1 dzień w wymiarze 6 godzin w raz z egzaminem wewnętrznym.


Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu przygotować osoby w zakresie bezpiecznego magazynowania i spedycji materiałów niebezpiecznych
• wprowadzenie w system regulacji prawnych.
• klasyfikacja i omówienie materiałów niebezpiecznych
• obowiązki przewoźnika , odbiorcy , nadawcy, załadowcy, pakującego.
• materiały niebezpieczne i stwarzane przez nie zagrożenia
• pakowanie materiałów niebezpiecznych
• wyłączenia spod przepisów ADR
• dokumentacja związana z przewozem towarów niebezpiecznych
• przepisy w zakresie bhp oraz środki ochronne


Ukończone 18 lat.

Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z drukiem MEN.

Ważność zaświadczenia bezterminowo

KURSY NA UPRAWIENIA DLA KIEROWCÓW DO PRZEWOZU MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCHCEL KURSU: Kurs ma przygotować do wykonywania przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (ADR) kierowców w transporcie krajowym i międzynarodowym.


UCZESTNICY KURSU:

Kurs podstawowy - przeznaczony jest dla kierowców, ubiegających się po raz pierwszy o zaświadczenie ADR. Kierowca przystępujący do kursu musi mieć ukończone 21 lat i posiadać prawo jazdy odpowiedniej kategorii.

Kurs doskonalący - przeznaczony jest dla kierowców chcących przedłużyć obecne zaświadczenie ADR na okres kolejnych 5 lat. Kierowca przystępujący do kursu musi posiadać aktualne zaświadczenie ADR.


Kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas - w wymiarze 24 godzin (3 dni)


Kurs podstawowy umożliwia również uczestniczenie w kursach specjalistycznych:

Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach - w wymiarze, 16godz. (2 dni)

Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 - w wymiarze 8 godz. (1 dzień)

Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 - w wymiarze 8 godz. (1 dzień)


Tematyka kursu:

• ogólne wymagania dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych,
• środki bezpieczeństwa działania zapobiegawcze właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń,
• obowiązki kierowcy związane z przewozem towarów niebezpiecznych,
• podejmowane czynności po zaistnieniu wypadku przez kierowcę,
• postępowanie w czasie przejazdu przez tunele, w szczególności w przypadku pożaru,
• środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych,
• zakazy ładowania razem różnych towarów do tego samego pojazdu lub kontenera,
• układanie i manipulowanie sztukami przesyłek
• umieszczanie oraz oznakowanie nalepek ostrzegawczych,
• wyposażenie techniczne pojazdów - przeznaczenie i sposób działania
• informacje na temat odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej


KONTAKT

tel. +48 22 478 28 50

tel. 505 481 265

fax. +48 22 478 21 29

e-mail: szkolenia@odz.com.pl

e-mail: sekretariat@odz.com.pl
Copyright 2004-2014 © Green West. Wszelkie prawa zastrzeżone.

www.iconza.com